0+

ĐÀM PHÁN B2B (TỪ 24 THÁNG 11 NGÁY ĐẾN 7 THÁNG 12 NGÁY NĂM 2020)

Đàm phán thương mại giữa các công ty công nghiệp của Việt Nam và Mát-x-cơ-va

24 ноября 2020,
10:00 -
7 декабря 2020,
15:00
ОНЛАЙН

О мероприятии

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ

Регистрация/продажа билетов на событие завершена

Контакты учреждений

Место проведения

ОНЛАЙН

Организация

Телефон

Электронное письмо